VAT : zmiany przy 25- dniowym zwrocie podatku VAT

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 22 września 2016r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, nowelizacja ograniczy stosowanie zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym 25-dniowym terminie. Taka procedura będzie możliwa jedynie w sytuacji, gdy wynikające z faktur należności zostaną zapłacone za pomocą rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej i  podatnik przedstawi dokumenty potwierdzające zapłatę. Dodatkowo aby można było zastosować przyspieszony zwrot, konieczne będzie aby dany podatnik przez kolejne dwa poprzednie lata był zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, składał deklaracje i w terminie regulował podatki.