Split payment- mechanizm podzielonej płatności VAT od kwietnia 2018 r.

Rada ministrów na posiedzeniu w dniu 19 września 2017 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje się wprowadzenie split payment- tzw. mechanizmu podzielonej płatności, który ma zapewnić większą stabilność wpływów z tytułu podatku od towarów i usług. Mechanizm polegać ma na tym, że nabywca zapłaci sprzedawcy  kwotę netto na jego rachunek bankowy lub rozliczy w inny sposób, natomiast kwotę podatku VAT zapłaci na specjalny rachunek bankowy sprzedawcy – rachunek VAT.  Projekt przewiduje nałożenie obowiązku na banki i skoki,  założenia takich rachunków dla wszystkich podatników.

Zarówno rachunek VAT , jak i środki zgromadzone na tym rachunku będą cały czas środkami należącymi do podatnika . Będzie mógł nimi zapłacić zobowiązanie VAT do urzędu skarbowego , lub kwotę podatku VAT zawartą w fakturze otrzymanej od swojego kontrahenta.

Za stosowanie tego mechanizmu podatnik , który wystąpi o zwrot podatku  , otrzyma go w przyspieszonym 25 dniowym terminie, dodatkowo wobec niego nie będą miały zastosowania niektóre sankcje  oraz   przepisy o odpowiedzialności solidarnej.