Nasza oferta

I. Usługi księgowe

1. Księga przychodów i rozchodów

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

 • prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie plików JPK , deklaracji VAT

 • rozliczanie podatku dochodowego

 • przygotowanie przelewów podatkowych

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS

 • kontakty z urzędami w wyżej wymienionym zakresie

2. Ryczałt, karta podatkowa

 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego

 • prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie plików JPK, deklaracji VAT

 • rozliczanie podatku dochodowego

 • przygotowanie przelewów podatkowych

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS

 • kontakty z urzędami w wyżej wymienionym zakresie

3. Księgi handlowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość)

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

 • prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie plików JPK,  deklaracji VAT

 • rozliczanie podatku dochodowego

 • przygotowanie przelewów podatkowych

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS

 • sporządzanie sprawozdań dla NBP

 • kontrola sald zobowiązań i należności

 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej

 • kontakty z urzędami w wyżej wymienionym zakresie

II. Kadry, płace, rozliczenia ZUS

 • przygotowywanie umów z pracownikami (o pracę, zlecenia i o dzieło)

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych

 • sporządzanie zaświadczeń i świadectw pracy

 • prowadzenie kart urlopowych

 • ewidencja badań lekarskich i szkoleń BHP

 • kalkulacja wynagrodzeń, sporządzanie listy płac

 • sporządzanie „pasków” i przelewów wynagrodzeń

 • kalkulacja odpraw i ekwiwalentów

 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

 • przygotowanie przelewów do urzędu skarbowego

 • przygotowanie deklaracji PIT-11

 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

 • miesięczne rozliczenia ZUS

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych

 • kontakty z urzędem skarbowym, ZUS i GUS w wyżej wymienionym zakresie

III. Bieżące doradztwo podatkowe

IV. Analizy i raporty finansowe

 • przygotowywanie raportów i analiz zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta

V. Wyprowadzanie zaległości

VI. Pomoc w rozpoczęciu i likwidacji działalności