Nowe zasady dotyczące rozliczania korekt

Od 01.01.2016 obowiązują nowe zasady dotyczące momentu rozliczania faktur korygujących.
Na mocy art. 2 ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów ( Dz.U., poz.1959) z dniem 01.01.2016 został dodany art. 14 ust. 1 m ustawy o PIT dotyczący korekty przychodów i art. 22 ust. 7 c ustawy o PIT dotyczący korekty kosztów.

Fakty mające wpływ na korektę przychodów lub kosztów uzyskania przychodów, następujących w późniejszym okresie rozliczeniowym, nie będą rozpoznawane ze skutkiem „wstecz”, lecz rozliczane będą w bieżącym okresie rozliczeniowym. Tym samym podatnicy będą mogli rozliczać korekty faktur sprzedażowych w miesiącu ich wystawienia oraz korekty faktur kosztowych w miesiącu, w którym otrzymają fakturę korygującą.

Należy pamiętać, że nowe zasady korekty będą miały zastosowanie tylko do tych przypadków, gdy korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką.

Powyższe reguły , które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i będą miały zastosowanie do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów uzyskanych lub poniesionych od tego dnia. Ponadto, przepisy przejściowe wskazują, że nowe regulacje będzie można stosować również do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed 1 stycznia 2016 r., jeżeli zdarzenie powodujące korektę wystąpi po tym dniu.